اینم جلسه ی عوامل سازمان ........ افق رسانه !!!

آقایون ...

فکر کنم جلسه این وری داره برگزار میشه ها ....

افق رسانه است ها !!!    ای بابا ...

بمیرم ؛ همه مجریام آب پز شدن


/ 10 نظر / 19 بازدید
احمد معینی ارانی

من خیلی سایت رادیو رادستدارم

سرمست

قشنگه [لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر][منتظر][کلافه][راک][نیشخند][زبان][عینک][خنثی][خواب][دلقک][اوه][افسوس][خداحافظ][شکست][پلک][ماچ][نگران][ابرو][شوخی][ابله][دست][اوغ][زودباش][تایید][بغل][دلشکسته][شرمنده][قهقهه][بازنده][هورا][اضطراب][گاوچران][رویا][من نبودم]

احمد معینی ارانی

هالم از رادیو مدرسه بهم میخوره نظر پایینی دورو غکی بودقشنگه لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدست]زودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

http://persianbox.chttp://persianbox.com/comments/images/I/34.gifom/comments/images/I/30.gif

امیر پارسا پورساطع

آقا ی عسگری تازه دارم می فهمم این رادیو چی هست من به شما نمره ی 2 با 7 یا8 تا 0 می دهم[چشمک]

فردی از مدرسه

دل ما با این چیزا نمی سوزه شما مگه نمی گید که اگه از آقای بابا مرادی هم نامه داشته باشیم باید سر صف بایستیم پس چرا بیشتر اوقات رادیویی ها دیر سر نماز می آیند اگه پاسخ دارید بنویسید می دونم که ندارید

[اوغ]

علی نیلی

آقای عسگری واقعا رادیو خوب است

احمدمعینی آرانی

من نظر6 راننوشتم. اگر بفمم کی بوده[اوغ][ناراحت]

......................

خیلی خوب است [نیشخند][نیشخند][گاوچران]